ubytovací poriadok


UBYTOVACÍ PORIADOK


1. Hotel môže ubytovať iba hosťa, ktorého riadne prihlási. Za tým účelom predloží hosť príslušnému pracovníkovi hotela ihneď pri príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad o totožnosti. Ubytovať je možno i hosťa, ktorý má trvalé bydlisko v mieste hotela. Hotel vydá ihneď pri nástupe ubytovací preukaz, na ktorom bude uvedený názov hotela, meno hosťa, číslo izby, mapa areálu, záznam o odovzdaní izby, dĺžka pobytu a čas na uvoľnenie izby v posledný deň pobytu.


2. Hotel poskytuje ubytovaným hosťom služby v rozsahu, ktorý určuje príslušná odborová norma, v stanovenej kategórii a triede.
 
3. Pri opakovanom príchode do hotela je hosť povinný preukázať sa platným preukazom hotela.
 
4. Hotel môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie, než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.

5. Na základe objednaného ubytovania je hotel povinný ubytovať hosťa najskôr o 15:00 hod. a najneskôr do 18:00 hod., do toho istého času izbu pre hosťa rezervuje, pokiaľ má zaplatenú zálohu vo výške minimálne 50% z ceny ubytovania, ak nie je v objednávke uvedené inak.
 
6. Hosť, ktorý požaduje ubytovanie pred 11:00 hod. a izba nebola v predchádzajúcu noc prenajatá, platí ubytovanie i za predchádzajúcu noc.
 
7. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu hotel ponúknuť aj inú izbu než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 
8. Na prijímanie návštev sú k dispozícii spoločenské miestnosti. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka hotela po zapísaní do knihy návštev v čase od 8:00 hod. do 22:00 hod. Je  zakázané vodiť si do izieb návštevy bez ubytovacieho preukazu.

9. Pri onemocnení alebo zranení hosťa hotel zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.
 
10. Hosť používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý s hotelom. Prenajaté ubytovanie je hosť oprávnený používať do 11:00 hod. posledného dňa pobytu. Ak nebol ubytovací čas vopred dohodnutý, odhlási hosť pobyt najneskôr do 11:00 hod. v posledný deň a v tom čase izbu aj uvoľní. Ak tak hosť neurobí v stanovenej lehote, môže mu hotel účtovať pobyt aj za nasledujúci deň.
 
11. V izbe ani v spoločenských priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu vedenia hotela premiestňovať zariadenie, robiť úpravy, akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo iné inštalácie.

12. V hoteli a zvlášť na izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, masážny strojček, a pod.).
 
13. Pred odchodom je hosť povinný na izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbe a príslušenstve svetlo, uzatvoriť strešné okná (ak sa na izbe nachádzajú). V deň odchodu je hosť povinný odkódovať trezor na izbe a ponechať ho otvorený.
 
14. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 12 rokov bez dozoru dospelých v izbe, ani v ostatných spoločenských priestoroch hotela.

15. Hosťom nie je dovolené brať z izieb ku bazénom biele hotelové uteráky a osušky. K bazénom je určená len farebná osuška (nie biela), ktorá sa na nachádza na izbe. Za znehodnotenie a stratu sa účtuje poplatok podľa platného cenníka. Hosť má možnosť bezplatne si požičať osušku k bazénom na recepcii.
 
16. Hosťom nie je dovolené brať do izieb športové náradie a predmety, na úschovu ktorých je vyhradené iné miesto.

17. Ubytovanie psov a iných zvierat nie je dovolené.

18. V čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. musí hosť dodržiavať nočný kľud.

19. Hotel nezodpovedá za cennosti (napr. výpočtová a audiovizuálna technika, šperky ) a peniaze hostí vnesené do areálu GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ a do hotelových izieb.
 
20. Za škody spôsobené na majetku hosťa aj na majetku hotela odloženého (vyneseného) hosťom mimo hotelovej izby prevádzkovateľ nezodpovedá.
 
21. Za škody spôsobené hosťom na majetku hotela hosť zodpovedá podľa platných právnych predpisov.

22. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom. Za ubytovacie služby je hosť povinný zaplatiť pri nástupe na pobyt. Pri  dlhodobom pobyte platí hosť 1 x týždenne za poskytnuté služby.

23. Cenník služieb za prechodné ubytovanie a ďalšie služby je k nahliadnutiu v recepcii hotela a tvorí aj prílohu tohto ubytovacieho poriadku.

24. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma službukononajúci prevádzkar GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ alebo iná zodpovedná osoba. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší, má vedenie hotela právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času.  

Ubytovací poriadok je platný od 15. 12. 2008

TOP PARTNERI: